พรบ/ระเบียบ/กฏข้อบังคับ

พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ พ.ศ.2535
 2. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
 3. พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 4. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ส. 2542
 5. พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
 6. พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 7. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 8. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545
 9. พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายปี2549
 10. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

 

ระเบียบ / กฎข้อบังคับ

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 4. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลและรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.3 พ.ศ. 2544
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.4 พ.ศ. 2547
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548
 10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550