ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่งภายในตำบลให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการที่ดีให้กับประชาชน

แนวทางที่ 5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย

แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดขยะ

แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร