คู่มือประชาชน

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
2. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4. การรับชำระภาษีป้าย
5. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
6. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
7. การขอใบอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200ตารางเมตร
8. การแจ้งขุดดิน
9. การแจ้งถมดิน
10. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
12. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ