การแถลงนโยบายต่อสภา

14011412129

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายภูวดล สุกาทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

—————————————————

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

          ตามที่กระผม นายภูวดล สุกาทร ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 นั้น บัดนี้ กระผมได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

1.1 ด้านการคมนาคม

– ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน ให้ประชาชนสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

1.2 ด้านระบบประปา

– ดำเนินการสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้สามารถผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และพัฒนาน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

1.3 ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง

– ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกหลังคาเรือน
– ขยายเขต ซ่อมแซมไฟสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2. นโยบายทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคุณภาพชีวิต การศึกษา สวัสดิการต่างๆ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

2.1 ด้านคุณภาพชีวิต

– สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมการกีฬา
– ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
– ส่งเสริม สนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลและบริการให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขมูลฐาน
– ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น

2.2 ด้านการศึกษา

– สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
– พัฒนาปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
– ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

2.3 ด้านสวัสดิการสังคม

– ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
– ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. และองค์กรต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

– สนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
– สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเอาชนะยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน

2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ

3. นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

– แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย
– ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน
– บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมลง

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

– สนับสนุนการทำเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนึงถึงศักยภาพของประชาชนในตำบล
– ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดให้ความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
– ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

– สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นให้คงอยู่ต่อไป

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

– การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในทุกขั้นตอน การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

– เร่งรัดพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถและพัฒนาให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

– เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบ และรับรู้ข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึง