สถานที่สำคัญ

วัดโพธิ์เอน

ตั้งที่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เอน  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12

วัดสามเรือน

ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์เอน  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วัดบางม่วง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์เอน  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเทพคันธาราม

ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5  ตำบลดพธิ์เอน  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 แผนที่ท่องเที่ยวตำบลโพธิ์เอน