ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,510 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  โดย มีนายสาคร นิลนพ  กำนันโพธิ์เอน เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรกและปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายภูวดล สุภาทร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากท่าอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภูมิประเทศ   เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นำป่าสักไหลผ่านกลางตำบล ทำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำ
ลักษณะการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน แงเป็น 6  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ทุกหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านกระดาษ มี  นายพรชัย  เต้าสุวรรณ์ เป็นกำนัน
หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านโพธิ์เอน มี  นายนธี  แสงพิรุณ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านบางม่วง มี  นายสุชาติ  ศิรินัย        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านสามเรือน มี  นายมนตรี  แสงจินดา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านตะเคียนด้วน มี  นายณัฐวุฒิ  พิมพ์รัตน์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านใหม่สามเรือน มี  นายสายชล  ก้อนทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น 3,147 คน แยกเป็นชาย 1,467 คน เป็นหญิง 1,680 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 302 คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศฐษกิจ  ลักษณะอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 72 % เป็นข้าราชการ พนักงานโรงงาน อุตสาหกรรมรับจ้าง 11 % และอาชีพออื่นๆ 17 % เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเอง
การอุตสาหกรรม   – ปั้มนำมันและก๊าซ             จำนวน   3  แห่ง
                           – คลังน้ำมัน                       จำนวน   1  แห่ง
                           – คลังเก็บสินค้า                  จำนวน   1  แห่ง
                           – โรงสีข้าวขนาดเล็ก            จำนวน   1  แห่ง
                           – ร้านค้าของชำ                   จำนวน   1  แห่ง
สภาพทางสังคม
ประชากรส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้ จบการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100 และกำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ อีกร้อยละ 70 ประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100
สถาบันการศึกษาและองค์กรทางศาสนา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามเรือน ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
วัดบางม่วง ที่ตั้ง หมู่ที่ 3
วัดโพธิ์เอน ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
วัดสามเรือน ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
วัดเทพคันธาราม ที่ตั้ง หมู่ที่5
ด้านสาธารณสุข มีสถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีที่ทำการสถานีตำรวจภูธรปากท่า
ด้านบริการพื้นฐาน
การคมนาคม   การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด มีถนนสายหลัก 2 สาย ใช้ในคมนาคมทางบกและมีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำหลักในการขนส่งสินค้า
–   ถนน คสล.     25   สาย
–   ถนนลูกรัง      19   สาย
การโทรคมนาคม
   โทรศัพท์เข้าถึง      6  แห่ง
–   โทรศัพท์สาธารณะ  6  แห่ง
การประปา  มีประปาระดับผิวดิน  2  แห่ง  ประปาบาดาล  6  แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีแม่น้ำ 1 สายได้แก่แม่น้ำป่าสัก และคลองส่งน้ำ 2 สาย
มวลชนจัดตั้ง         –  อปพร  49  คน
–  กล่มแม่บ้านประจำตำบล 1 กลุ่ม