ประวัติความเป็นมา

 

ในสมัยโบราณ ตำบลโพธิ์เอนมีต้นโพธิ์เอนขึ้นอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ต่อมามีศิลาถูกน้ำพัดลอยตามกระแสน้ำมา ชาวบ้านได้ช่วยกันนำศิลาไปผูกไว้กับต้นโพธิ์ กระแสน้ำที่แรงทำให้ต้นโพธิ์ได้เอนตามศิลาและในที่สุดก็ไม่สามารถรั้งศิลานั้นไว้ได้ ศิลาจึงลอยตามกระแสน้ำไปอยู่ที่วัดนครหลวงจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนชาวบ้านบริเวณต้นโพธิ์เอน ได้เรียกขานในหมู่ของตนว่า “ หมู่บ้านโพธิ์เอน ” ซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลโพธิ์เอน

ตำบลโพธิ์เอนเป็นหนึ่งในสิบ (รวมเทศบาลตำบลท่าเรือ) ของอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,510 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบลและมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางตำบล มีคลองชลประทาน 2 สาย ถนนสายหลัก 2 เส้น การปกครองมี 6 หมู่บ้าน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540