ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญลือ หมู่ 3 ระยะที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญลือ หมู่ 3 ระยะที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหอพักถึงร้านนางนพรัตน์ ม.2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหอพักถึงร้านนางนพรัตน์ ม.2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน