ข่าวประชาสัมพันธ์

ของขวัญปีใหม่ มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย

ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานที่เป็นรูปธรรม รวมไปถึงได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” จำนวน 17 โครงการ ดังนี้

ด้านการบริการและดูแลความปลอดให้กับพี่น้องประชาชน มีดังนี้

1) ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง บริการปีใหม่ ไม่มีวันหยุด โดยเพิ่มเครือข่ายบริการและแก้ไขปัญหาในช่วงปีใหม่ ให้ข้อมูลข่าวสารผู้เดินทาง มีทีมงานช่วยฉุกเฉิน เร่งดำเนินการลดเรื่องค้างที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งเพิ่มช่องทางรับร้องทุกข์พัฒนา application ทางมือถือ

2) ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน” โดยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว ไม่เรียกสำเนา เข้าถึงทุกบริการ ของที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และขยายผลไปยัง 118 หน่วยงานนอกกระทรวงมหาดไทย เปิดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอไม่มีวันหยุดในช่วงปีใหม่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

3) สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ ปรับปรุงบริการ กำหนดมาตรฐานเวลา รวดเร็ว ชัดเจน จัดทำคู่มือการให้บริการ ทุกสำนักทะเบียนที่ดินบริการด้วยใจ โปร่งใสทุกขั้นตอน

4)มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกับท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

5) รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข ร่วมกับ ทหาร พลเรือน เครือข่ายอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนคนไทยกระจายทั่วทุกพื้นที่  โดยจะมีการปล่อยแถวขบวนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะออกปฏิบัติการมอบความสุขให้กับประชาชนในวันที่ 29ธันวาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

6) สว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน ตั้งเป้าหมายขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า จำนวน 61,271 ครัวเรือน ให้มีไฟฟ้าครบ 100 % ภายใน 5 ธันวาคม 2558

7) “LED สว่างไสว รับ    ปีใหม่มหานคร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยามค่ำคืน บนถนน 12 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ถนนดินสอ จนถึงซอยรามบุตรี สถานตากอากาศบางปู และชุมชนต่าง ๆ แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธุ์ 2558

8) ประปาสร้างสุข  ทุกคนมีน้ำใช้ ลดค่าติดตั้งประปาใหม่10 % และสามารถผ่อนชำระ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย รวมทั้งบริการออกสำรวจท่อรั่วฟรี ไม่มีคิดค่าใช้จ่าย “Home Care Center” แก้ไขถึงบ้าน

9) ประปาทันใจ คนไทยมีสุขบริการประทับใจ 234 สาขาประปาภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบริการติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดใหม่ ผ่อนชำระ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  มกราคม2558  และศูนย์ประปาทันใจ แก้ไขถึงบ้าน “มิสเตอร์ประปา” ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา ให้คำแนะนำ ซ่อมแก้ไข ไม่มีวันหยุด

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้

10) ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ ทั่วถึงเป็นธรรมเร่งจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง สร้างกลไกตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า มีธรรมาภิบาล

11) อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ จัดระบบจัดการขยะ เพิ่มมูลค่า แปลงเป็นพลังงาน ปลูกฝังจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดปลอดขยะ เพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นต่อไป

12)คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ดำเนินการกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ดูแลให้แม่น้ำ คูคลอง เอื้อต่อการสัญจร และนำผักตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยกำจัดผักตบชวาไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรักษาแหล่งน้ำ ระยะทาง 13,480กิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 8,740 กิโลเมตร รวมทั้งกิจกรรมกำจัดผักตบชวากว๊านพะเยาในช่วงที่ผ่านมา จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะ เป้าหมาย 1,295 ไร่  

13) ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้มีความเป็นระเบียบมีภูมิทัศน์สวยงาม ให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดำเนินการแล้ว 20 จุด ในพื้นที่ 13 เขต กทม. และพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ระยะทาง 8 กิโลเมตร กำหนดเปิดตัวโครงการ(Kick off) พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 – 08.30 น ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน

14) ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวันปรับปรุงพัฒนาจัดระบบตลาดปากคลองใหม่ ให้ประชาชนจับจ่ายสะดวก เป็นระเบียบ สินค้าปลอดภัย สะอาดสดใหม่ทุกวัน

15) “2558 ปีทองผังเมือง พัฒนา ทั่วไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยเร่งวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2558  และวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วน 2 แห่ง คือ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองมุกดาหาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2558 และระยะถัดไป 3 แห่ง คือ อำเภอแม่สอด อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558

16) “OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียนเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศรวมไปถึงการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น การจัดงาน OTOP CITY 2014 ณ อิมแพคเมืองทองธานีภายใต้ชื่อ “OTOP ของขวัญปีใหม่ คืนกำไรประชาชน” ในระหว่างวันที่16 – 24 ธันวาคม 2557 ขณะนี้มียอดจำหน่ายกว่า 150 กว่าล้านบาท จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก 76 จังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธุ์ 2558 จัดงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และขยายต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการที่

17)  ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จัดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละแห่ง โดยจะกำหนดจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จำหน่ายผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำในราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน